Emofragma

Lummense Kiezel 64 // 3510 Hasselt (Belgium) // +32(0)11|912 347

 

 

1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten, meer bepaald foto- en videoproducties, geleverd door Steven Thoelen, met als commerciele naam EMOFRAGMA … (eenmanszaak), met maatschappelijke zetel te 3510 Hasselt, Lummense Kiezel 64, met ondernemingsnummer BE0861.854.205.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en opdrachten welke door EMOFRAGMA worden gegeven respectievelijk aanvaard, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten en de hieruit voortvloeiende aanvullende overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

1.3 De eventuele algemene voorwaarden van de klant en andere op documenten van de klant afgedrukte bepalingen worden bij deze uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen, offertes en prijzen van EMOFRAGMA zijn vrijblijvend, waardoor EMOFRAGMA gerechtigd is zonder enige schadeplicht een aanbod te herroepen.

2.2 De boeking van een Wonderbox Wedding bij EMOFRAGMA wordt pas definitief na het betalen van een voorschot van €350,00 (inclusief BTW), binnen de 7 dagen na het bevestigen via mail/post en het ondertekenen en opsturen van de algemene voorwaarden.

2.3 Bij verschil tussen de bestelling of opdracht van de klant en de schriftelijke bevestiging van EMOFRAGMA is uitsluitend deze bevestiging bindend.

3. Het voorwerp van de overeenkomst en tarieven

3.1 De te leveren diensten zijn deze zoals in de aanbieding omschreven en door de partijen is overeengekomen.

3.2 De huwelijksdatum waarop de foto- en of videoproductie betrekking heeft, dient in de bevestiging aan EMOFRAGMA meegedeeld te worden en hiervan kan slechts afgeweken worden mits schriftelijk akkoord van beide partijen.

3.3 Een Wonderbox Wedding van EMOFRAGMA start op de afgesproken huwelijksdatum vanaf 8:30 en duurt maximaal tot 01u. Afhankelijk van het gekozen pakket  kan hiervan worden afgeweken, mits schriftelijk akkoord van beide partijen.

3.4 Tarieven voor een aangepaste dagindeling OF meerdaags OF buitenlands huwelijk worden vooraf vastgelegd en zijn bindend voor beide partijen. Wanneer er de dag zelf wijzigingen worden aangebracht aan het dagverloop, en er meer uren worden gevraagd (zowel in de ochtend als ‘s avonds), worden deze, na goedkeuring door EMOFRAGMA, ook in rekening gebracht aan €95/u per fotograaf.

3.5 De door EMOFRAGMA geleverde diensten worden gefactureerd tegen de tarieven en aan de voorwaarden die van kracht waren op de datum van de aanvaarding van de boeking.

3.6 De tarieven kunnen elk moment worden aangepast. Het tarief voor een Wonderbox Wedding die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter wel ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

3.7 In elk gekozen pakket is een USB-stick, een stoefboekje en een MP4-fotoclip inbegrepen.

3.8 Huwelijksalbums zijn niet inbegrepen in de pakketprijs. Deze dienen betaald te worden na goedkeuring van de eerste opmaak. In het tarief van het huwelijksalbum zit steeds deze opmaak met 3 aanpassingen inbegrepen, alsook de consultatie en drukkosten. De opmaak van het huwelijksalbum moet steeds betaald worden, ook als het huwelijksalbum uiteindelijk niet gedrukt wordt.

3.9 De geldende tarieven luiden in Euro, exclusief BTW.

4. Betaling en annulaties

4.1 Tenzij anders is overeengekomen, zal de klant het overeengekomen gefactureerde bedrag binnen de op de factuur aangegeven termijn aan EMOFRAGMA betalen zonder dat klant recht heeft op enige niet uitdrukkelijk overeengekomen korting of op het toepassen van verrekening. Indien de betalingstermijn niet op de factuur is aangegeven, zal de klant binnen 14 dagen na factuurdatum betalen.

4.2 Bij de boeking dient het voorschot door de klant aan EMOFRAGMA betaald te worden. De tweede schijf, zijnde de helft van het verschil van de totale som, dient zal uiterlijk twee maanden voor de huwelijksdatum gefactureerd worden. De laatste schijf zal gefactureerd worden 14 dagen voor de afhaling van de foto’s en dient uiterlijk bij afhaling van de foto’s betaald te worden.

4.3 Indien de klant na het verstrijken van de betalingstermijn het overeengekomen gefactureerde bedrag niet volledig heeft voldaan, komt de klant, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn, in verzuim.

4.4 Alle bedragen die op de vervaldag niet zijn betaald, leveren van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op van 1% per maand op het nog uitstaande bedrag en een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van €75,00.

4.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter incasso van het door de  klant verschuldigde, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, zijn voor rekening van de klant.

4.6 Indien de klant de huwelijksreportage wenst te annuleren, dient het betaalde voorschot als annulatiekost en zal dit niet worden terugbetaald aan de klant. Deze annulatie kan tot maximum 2 maanden voor de geplande huwelijksdatum.

4.7 Bij annulering minder dan 8 weken voor de huwelijksdatum vervalt de volledige som die reeds betaald is. Bij annulering minder dan 48u voor aanvang van de opdracht dient 50% van de totale som, vermeerderd met alle aangegane kosten betaald te worden door de klant aan EMOFRAGMA. Bij annulering minder dan 24u voor aanvang van de opdracht dient 75% van de totale som, vermeerderd met alle aangegane kosten betaald te worden door de klant aan EMOFRAGMA.

4.8 In geval van overmacht, ziekte of onvoorzien belet van de fotograaf op de afgesproken huwelijksdatum, is EMOFRAGMA gerechtigd om het geheel van haar prestaties uit te besteden in onderaanneming aan een derde fotograaf die een gelijkaardige stijl hanteert. Indien er geen andere beschikbare fotograaf gevonden kan worden, zullen het volledige voorschot en de reeds gedane betalingen door EMOFRAGMA aan de klant integraal worden terugbetaald.

5. Garantie en aansprakelijkheid

5.1 EMOFRAGMA is enkel verbonden door de contractuele bepalingen en niet door algemene of bijzondere doelstellingen van de klant.

5.2 EMOFRAGMA kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor reële, directe, persoonlijke en onbetwistbare schade die wordt geleden door de klant, in zover de klant het bewijs heeft geleverd dat er een oorzakelijk verband is tussen een fout van EMOFRAGMA en de schade; In geen geval kan EMOFRAGMA aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht.

5.3 Bij het organiseren van een TWISTCORNER van EMOFRAGMA worden decorstukken (meubelen, decoratieartikelen,…) gebruikt voor de setting. Wanneer deze artikelen of meubelstukken vernield worden zullen deze aan de klant in rekening gebracht worden.

5.4 Bij verzending van bestellingen per post is EMOFRAGMA niet verantwoordelijk voor schade die werd toegebracht aan de bestelling tijdens de levering.

6. Klachten

6.1 Klachten dienen binnen 2 dagen na het leveren van de prestaties door EMOFRAGMA schriftelijk en uitdrukkelijk kenbaar te worden gemaakt.

6.2 Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk en uitdrukkelijk bij EMOFRAGMA te worden ingediend.

6.3 Na het verstrijken van de termijnen, genoemd in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt de klant geacht de geleverde diensten, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden de klachten niet meer in behandeling genomen.

6.4 Het indienen van een klacht ontslaat de klant nooit van zijn elders in deze voorwaarden omschreven betalingsverplichtingen jegens EMOFRAGMA.

6.5 Gebreken aan een deel van de geleverde prestaties geeft de klant niet het recht tot afkeuring van het geheel.

7. Beëindiging van de overeenkomst

7.1 Indien de klant één of meer van zijn verplichtingen jegens EMOFRAGMA niet nakomt of in de gevallen waarin na het sluiten van de overeenkomst aan EMOFRAGMA omstandigheden ter kennis zijn gekomen die zij goede grond geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen, heeft EMOFRAGMA het recht om de door haar met deze klant gesloten overeenkomst(en) dan wel het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan te ontbinden c.q. te wijzigen door een schriftelijke verklaring aan de klant zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist dan wel de nakoming van haar verbintenis op te schorten, alles onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

8. Geschillen en toepasselijk recht

8.1 Op alle overeenkomsten tussen EMOFRAGMA en de klant is uitsluitend Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg uitsluitend bevoegd.

9. Wijzigingen

9.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

9.2 Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in het vorige lid wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende overeenkomst, tenzij nadrukkelijk anders wordt bepaald.

10. Intellectuele Eigendom

10.1 Een WONDERBOX WEDDING van EMOFRAGMA wordt beschouwd als een artistiek werk en is daarbij onderhevig aan auteursrechten.

10.2 EMOFRAGMA behoudt de exclusieve intellectuele eigendomsrechten over het resultaat van de door haar geleverde diensten aan de klant.

10.3 De foto’s en video’s blijven ten allen tijde eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de WONDERBOX WEDDING en dvd, koopt de klant het recht om de foto’s te printen en te publiceren voor persoonlijke doeleinden.

10.4 In geen geval mogen de foto’s of video’s die gemaakt werden door EMOFRAGMA gebruikt worden voor commerciële doeleinden, behoudens haar schriftelijk akkoord en mits een gepaste financiële vergoeding.

11. Algemene Bepalingen

11.1 Indien een of meer bepalingen van het contract ongeldig zouden zijn op grond van de wet of een reglementering of ongeldig zouden worden verklaard door een beslissende uitspraak van een bevoegde rechtbank, zullen de andere bepalingen van het contract volledig van kracht blijven.

11.2 EMOFRAGMA is gerechtigd om de naam van de klant en de geleverde diensten te gebruiken als referentie. De foto- en videoproducties die worden gemaakt door EMOFRAGMA kunnen ten allen tijde gepubliceerd worden op de website en sociale media van EMOFRAGMA. Indien de klant dit niet wenst, dient hij EMOFRAGMA hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

11.3 Het geleverde aantal foto’s varieert naar gelang de duur van de opdracht, het gekozen pakket en andere variabelen. Er wordt door EMOFRAGMA geen garantie gegeven over het aantal foto’s dat tijdens de reportage gemaakt zal worden.

11.4 Uit alle gemaakte foto's maakt EMOFRAGMA een selectie. Deze foto's worden vervolgens bewerkt in de huisstijl. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden. Andere bewerkingen van de geselecteerde foto's kunnen verkregen worden op aanvraag.

11.5 De lage resolutie foto’s die aan de klant zullen worden overhandigd, zijn beschermd met een watermerk en mogen enkel in die staat hergebruikt worden. Indien ze gepost worden op facebook of andere sociale media, mag het watermerk er onder geen beding afgesneden worden. Een DVD met de onbeschermde foto’s in hoge resolutie is tevens inbegrepen. Deze foto’s in groot formaat zonder watermerk mogen niet gepubliceerd worden op sociale netwerksites, enkel de daarvoor bedoelde foto’s in lage resolutie voorzien van een watermerk mogen daarvoor gebruikt worden.

11.6 Bijbestellingen (behalve het huwelijksalbum) kunnen enkel worden gemaakt via het bestelformulier, dat de klant via mail kan bekomen. Het formulier is bindend. Bij het invullen ervan verbindt de klant zich tot de aankoop van de aangeduide artikelen. De bestelling zal pas worden klaargemaakt na betaling van het volledige bedrag.

11.7 EMOFRAGMA behoudt de fotobestanden 6 maanden. Dat wil zeggen dat de klant zelf verantwoordelijk is om voldoende kopieën te maken van de foto ‘s en/of video’s.

11.8 Onderhavige algemene voorwaarden heffen de algemene voorwaarden op die voordien van kracht waren.

11.9 EMOFRAGMA behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.

 

 

 • Foto -en video producties gemaakt door EMOFRAGMA kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op onze website, en facebook. Indien u dit niet wenst, gelieve EMOFRAGMA hiervan op de hoogte te brengen.
 • Een shoot kan geannuleerd worden tot de week voorafgaand aan de geplande sessie. Bij annulatie op de dag van de sessie zelf, zal een annulatiekost van 100€ aangerekend worden.
 • EMOFRAGMA behoudt het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.
 • Het tarief voor een SHOOT met EMOFRAGMA wordt vooraf vastgelegd, en is afhankelijk van de vraag. Wanneer er de dag zelf wijzigen worden aangebracht aan het dagverloop, en er meer uren worden gevraagd, worden deze ook in rekening gebracht aan €75/u per fotograaf. 
 • De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter  ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.
 • De foto's worden pas bewerkt en afgeleverd na het overmaken van de volledige som voor de shoot.
 • Een fotoshoot van EMOFRAGMA wordt beschouwd als artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven eigendom van de EMOFRAGMA. Bij volledige betaling van de shoot en bestanden koopt de klant het recht om de foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.
 • Het geleverde aantal foto's varieert naar gelang de duur van de sessie en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden.
 • Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden vervolgens bewerkt in de onze eigen huisstijl. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden. Extra zwart-wit omzettingen van de geselecteerde foto's kunnen verkregen worden op aanvraag, overige bewerkingen zijn enkel mogelijk indien het bijbestellingen van de foto's betreft.
 • In de prijs is een DVD, stoefboekje en MP4-fotoclip met foto’s in klein formaat inbegrepen. Deze foto’s zijn beschermd met een watermerk en mogen enkel in die staat hergebruikt worden. Indien ze gepost worden op facebook of andere sociale media, mag het watermerk er onder geen beding afgesneden worden. De onbeschermde foto’s in hoge resolutie kunnen apart gekocht worden. Deze foto’s in groot formaat zonder watermerk mogen niet gepubliceerd worden op sociale netwerksites, enkel de daarvoor bedoelde foto’s mogen hiervoor gebruikt worden.
 • Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.
 • Bijbestellingen kunnen enkel worden gemaakt via het bestelformulier dat via mail verkregen kan worden. Het formulier is bindend. Bij het invullen ervan verbindt de klant zich tot de aankoop van aangeduide artikelen. De bestelling zal pas worden klaargemaakt na betaling van het volledige bedrag.
 • Het ontwerp van grafisch werk (lay-out fotoboek, kaarten e.d.) moet steeds betaald worden, ook als het werk niet gedrukt wordt. De bestanden van dit werk worden niet vrijgegeven, grafisch werk gemaakt door EMOFRAGMA kan enkel via ons gedrukt worden.

 

 

 • Cadeaubons worden enkel per post verzonden na aankoop, afhalen is niet mogelijk
 • Een cadeaubon kan niet worden gewisseld voor drukwerk, vergrotingen, lay-outs.
 • De bons zijn een jaar geldig, maar we vragen om binnen het half jaar contact op te nemen om reeds een datum af te spreken.
 • Verlengen van de cadeaubon kost €25,00 (incl.BTW) per maand.

 

Als je een cadeaubon koopt voor een sessie inclusief een bepaald bedrag voor bijbestellingen, kan dit extra bedrag tot maximaal drie maanden na verval van de cadeaubon worden opgemaakt. Drie maanden na het vervallen van de cadeaubon, vervalt ook het aankoopbedrag.